Профил на инвеститора

Инвестицията в дялове на  договорен фонд „Тренд Фонд Консервативен“ е подходяща за институционални инвеститори, както и за индивидуални, непрофесионални такива, с над средните за страната доходи и добра инвестиционна култура. Предполага се, че те биха искали да инвестират парични средства в диверсифициран продукт, който предлага запазване на стойността на инвестицията им, умерен растеж на вложенията, стабилност и ликвидност при поемане на нисък до умерен риск. Това са индивидуални инвеститори, които биха искали да участват на пазара на краткосрочни нискорискови активи, но не биха поели риска да правят самостоятелен избор в кои активи да инвестират, или институционални инвеститори, които желаят да диверсифицират портфейла си.

 

Чрез фонда им се предлага възможност за управление на инвестиционния  риск при запазване на възможността за реализиране на по-високи доходи. Предвид очакваната структура на фонда и неговия портфейл, той е по-подходящ за инвеститори с краткосрочен към средносрочен инвестиционен хоризонт, търсещи минимални нива на поетия риск.

 

Инвестиционният продукт на „Тренд Фонд Консервативен“ е предназначен за лица (институционални инвеститори, български и чуждестранни физически лица и фирми), които:

 

  • са склонни да поемат нисък до умерен инвестиционен риск  за запазване на стойността на инвестицията и реализиране на умерен доход, сравним и по възможност надвишаващ алтернативните форми на инвестиране на паричния пазар;
  • желаят да имат сигурна и бърза ликвидност без това да нарушава постигнатия доход от инвестицията;
  • са готови да инвестират парични средства в краткосрочен до средносрочен план;
  • искат да диверсифицират риска на собствения си портфейл;
  • искат парите им да се управляват от професионалисти на финансовите пазари.

Емисионна стойност и обратно изкупуване

Емисионна стойност Обратно изкупуване
Тренд Фонд Консервативен Пазар 716.2080 arow 0.21 % 710.8498 arow 0.21 %

Контакти

Адрес: гр. София, ул. “Аксаков” № 28, втори надпартерен етаж, ап. №5

София 1000, България

 

Телефон: (+359 2) 494 90 84,

Факс: (+359 2) 988 82 13


E-mail: trend@trend-am.com