Тренд Балансиран Фонд

Договорен фонд „Тренд Балансиран Фонд“ е колективна инвестиционна схема от отворен тип,  която инвестира основно в ценни книжа (дялови ценни книжа, вкл. акции и търгуеми права; дългови ценни книжа, вкл. ипотечни, други корпоративни и общински облигации; държавни ценни книжа, както и инструменти на паричния пазар), търгувани в България и в други държави членки или в трети държави. Инвестициите се разпределят балансирано между дългови и дялови ценни книжа. При условия на продължително пазарно понижение управлението на фонда пристъпва към изтегляне на инвестициите от групата на акциите и насочването им към нискорискови активи, което се прави с цел да се защитят вложенията на инвеститорите.

 

Договорните фондове от балансиран (смесен) вид са консервативен тип инвестиция, която се стреми да комбинира сигурността на облигациите с потенциала за ръст на акциите. Основната цел на договорен фонд „Тренд Балансиран Фонд” е осигуряването на дългосрочен ръст на стойността на инвестициите чрез реализиране на максимален възможен доход при активното управление на портфейла на фонда, но при поемане на умерен риск и осигуряване на ликвидност на инвестициите на притежателите на дялове.  За постигане на инвестиционните цели на фонда управляващото дружество следва да инвестира набраните средства на фонда преимуществено в ликвидни акции, инструменти с фиксирана доходност и държавни ценни книжа.

 

Договорен фонд „Тренд Балансиран Фонд“ не е юридическо лице; той се организира и управлява от управляващо дружество. Фондът е организиран по решение на Съвета на директорите на  управляващо дружество Тренд Асет Мениджмънт АД от 03.01.2008 г. По смисъла на чл. 5, ал. 2 от Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (ЗДКИСДПКИ) договорният фонд се счита за учреден с вписването му в регистъра на Комисията за финансов надзор, което е извършено през месец март 2008 г. Фондът се учредява за неограничен период от време и има следния адрес: гр. София, ул. “Аксаков” № 28, втори надпартерен етаж, ап. №5, телефон: (+359 2) 494 90 84, факс: +359 2 988 8213, e-mail: trend@trend-am.com, интернет страница:www.trend-am.com

 

Предупреждение към инвеститорите:

 

Инвеститорите в дялове на договорни фондове следва да имат предвид, че стойността на инвестицията им и доходът от нея могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените от тях средства. Постигнатите резултати от дейността на договорния фонд през предходни периоди не са гаранция за бъдещи резултати. Инвестициите във взаимни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Представената по-горе информация не е препоръка за инвестиция във финансови инструменти, в това число дялове на договорните фондове, управлявани от  управляващо дружество Тренд Асет Мениджмънт АД. Препоръчително е потенциалните инвеститори да се запознаят с актуалните проспекти и правила на договорните фондове, достъпни на уебсайта на дружеството, както и в неговия офис, преди да вземат решение да инвестират.

Емисионна стойност и обратно изкупуване

Емисионна стойност Обратно изкупуване
Тренд Балансиран Фонд 1063.9607 arow 0.26 % 1056.0009 arow 0.26 %

Контакти

Адрес: гр. София, ул. “Аксаков” № 28, втори надпартерен етаж, ап. №5

София 1000, България

 

Телефон: (+359 2) 494 90 84,

Факс: (+359 2) 988 82 13


E-mail: trend@trend-am.com