Управляващо дружество

Управляващо дружество

Лиценз на УД "Тренд Асет Мениджмънт" АД

Политика за провеждане на стрес тестове за ликвидността на ДФ "Тренд Фонд Акции", ДФ "Тренд Балансиран Фонд", ДФ "Тренд Фонд Консервативен" и ДФ "Тренд Бондс", управлявани от УД "Тренд Асет Мениджмънт" АД

Права на притежателите на дялове в договорните фондове, които се организират и управляват от УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД

Политика за ангажираност на УД „Тренд Асет Мениджмънт” АД

Доклад за изпълнение на политика за ангажираност на УД „Тренд Асет Мениджмънт” АД

Политика на защита на личните данни в УД „Тренд Асет Мениджмънт” АД

Информация за клиента относно политиката за добро изпълнение на клиентските нареждания

Информация в съответствие с изискванията на регламент (ЕС) 2019/2088 на европейския парламент на съвета от 27 ноември 2019 година относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта на сектора на финансовите услуги.

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД за управление на дейността на инвестиционни дружества и за управление на портфейлите на инвеститори

Политика за интегрирането на рисковете за устойчивостта в процеса на вземане на инвестиционни решения на УД „Тренд Асет Мениджмънт„ АД

Политика за определяне и изплащане на възнагражденията в УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД

Годишен финансов отчет

Политика за разглеждане и обработване на жалби постъпили в УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД

Правила за личните сделки с финансови инструменти на членовете на управителните и контролни органи, на инвестиционния консултант, на другите лица, работещи по договор за УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД и на свързаните с тях лица

Правила за управление на конфиденциалната информация, както и за и за избягване на конфликти на интереси в УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД

Правила за вътрешната организация и вътрешния контрол на УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД

Правила за управление на риска на УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД

Правила за вътрешно подаване на сигнали в УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД

Общо описание на финансовите инструменти и на рисковете, свързани с тях

Тарифа на УД на УД „Тренд Асет Мениджмънт” АД

Извършените изменения от 03.07.2024г. в  „Информация в съответствие с изискванията на регламент (ес) 2019/2088 на европейския парламент на съвета от 27 ноември 2019 година относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта на сектора на финансовите услуги“  са добавяне на наименованието на НДФ „ Тренд Бондс“, там където е необходимо.

Контакти

Адрес: гр. София, ул. “Аксаков” № 28, втори надпартерен етаж, ап. №5

София 1000, България

 

Телефон: (+359 2) 494 90 84,

Факс: (+359 2) 988 82 13


E-mail: trend@trend-am.com