Тренд Балансиран Фонд

Емисионна стойност: 1063.9607 arow 0.26 %  
Цена на обратно изкупуване: 1056.0009 arow 0.26 % balanced

Цените са валидни за поръчки, подадени на 23.07.2024 г.
 

 

Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост.

 

 

Доходност от началото на годината arow 3.13 % 
Доходност от началото на публичното предлагане (анюализирана) 0.37 %
Доходност за последните 6 месеца 5.37 %
Доходност за последните 12 месеца (анюализирано) 7.27 %
Риск (стандартно отклонение) БАУД 6.46 %
   
   
Нетна стойност на активите 8547808.7 лв.
Общ брой ДЯЛОВЕ в обръщение 8054.0363
Нетна стойност на активите на един дял 1061.3074
   

 

Обобщена информация за структурата на портфейла
NSA
 
 
Данни за възвръщаемостта за минали периоди

Миналите резултати не са надежден показател за бъдещото представяне. Бъдещата пазарна динамика може да е много различна от наблюдаваната. Тези резултати могат да Ви помогнат да прецените как е бил управляван фондът в миналото. Тази диаграма показва резултатите на фонда като изразена в проценти годишна загуба или печалба през последните 10 години.

NSA

Данните в горната графика са базирани на нетната стойност на активите на Фонда (в лева) на дял, като при определяне на нетната стойност на активите от стойността на активите на Фонда се изважда стойността на всички пасиви (вкл. всички такси и възнаграждения, заплащани от Фонда на трети лица) и се разделя на емитираните от Фонда дялове. В изчислението не са включени първоначалната такса и таксата при изтегляне на инвестицията. ДФ „Тренд Балансиран Фонд“ е учреден през м. март 2008 г.

 

 

Тренд Балансиран Фонд

Основен информационен документ:

Основен информационен документ

Сценарии за резултатите за минали периоди:

Сценарий за резултатите към 30.06.2024г.

Сценарий за резултатите към 31.05.2024г.

Сценарий за резултатите към 30.04.2024г.

Сценарий за резултатите към 31.03.2024г.

Сценарий за резултатите към 29.02.2024г.

Сценарий за резултатите към 31.01.2024г.

Сценарий за резултатите към 31.12.2023г.

Сценарий за резултатите към 30.11.2023г.

Сценарий за резултатите към 31.10.2023г.

Сценарий за резултатите към 30.09.2023г.

Сценарий за резултатите към 31.08.2023г.

Сценарий за резултатите към 31.07.2023г.

Сценарий за резултатите към 30.06.2023г.

Сценарий за резултатите към 31.05.2023г.

Сценарий за резултатите към 30.04.2023г.

Сценарий за резултатите към 31.03.2023г.

Сценарий за резултатите към 28.02.2023г.

Сценарий за резултатите към 31.01.2023г.

Сценарий за резултатите към 31.12.2022г.

Сценарий за резултатите към 30.09.2022г.

 

Информация относно управлението на риска на ДФ "Тренд Балансиран Фонд", подлежаща на разкриване съгласно изискванията на чл 43 от Наредба 44 от 20.10.2011г.

Поръчка за покупка на дялове от Балансиран фонд

Поръчка за продажба на дялове от Балансиран фонд

Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Договорен фонд "Тренд Балансиран Фонд"

Правила на Договорен фонд "Тренд Балансиран Фонд"

Проспект на Договорен фонд "Тренд Балансиран Фонд"

Правила за оценка и управление на риска на Договорен фонд "Тренд Балансиран Фонд"

Правила за поддържане и управление на ликвидността на Договорен фонд „Тренд Балансиран Фонд”, организиран и управляван от “Тренд Асет Мениджмънт” АД

Тарифа на УД на УД „Тренд Асет Мениджмънт” АД

Годишен финансов отчет, Годишен доклад за дейността, Доклад на независим одитор за Договорен фонд "Тренд Балансиран Фонд"

Справки по образец на КФН към ГФО за Договорен фонд "Тренд Балансиран Фонд"

Шестмесечен отчет за Договорен фонд "Тренд Балансиран Фонд"

Справки по образец на КФН към "Шестмесечен отчет" за Договорен фонд "Тренд Балансиран Фонд"

Обобщена информация за структурата на портфейла

Към 30.06.2024г.

Към 31.05.2024г.

Към 30.04.2024г.

Към 31.03.2024г.

Към 29.02.2024г.

Към 31.01.2024г.

Към 31.12.2023г.

Към 30.11.2023г.

Към 31.10.2023г.

Към 30.09.2023г.

Към 31.08.2023г.

Към 31.07.2023г.

Към 30.06.2023г.

Към 31.05.2023г.

Към 30.04.2023г.

Към 31.03.2023г.

 

Обобщена информация за структурата на портфейла за предходни години

Информация за 2023г.

Информация за 2022г.

Информация за 2021г.

Информация за 2020г.

Информация за 2019г.

Информация за 2018г.

Информация за 2017г.

Към 31.12.2016г.

Контакти

Адрес: гр. София, ул. “Аксаков” № 28, втори надпартерен етаж, ап. №5

София 1000, България

 

Телефон: (+359 2) 494 90 84,

Факс: (+359 2) 988 82 13


E-mail: trend@trend-am.com