Съобщение

Във връзка с приета Наредба за изменение и допълнение на Наредба №38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, уведомяваме своите клиенти и всички заинтересовани лица, че:

  1. С решение на СД на УД „ Тренд Асет Мениджмънт“ АД от 11.04.2016 г., са приети промени в Общите условия за управление на дейността на инвестиционни дружества и за управление портфейлите на инвеститори., като за целта на 12.04.2016г. са уведомени Комисията по финансов надзор и Комисията за защита на потребителите.

 

Екипът на УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД

 

НАТИСНЕТЕ ТУК За да отворите файла с "ОБЩИ УСЛОВИЯ НА УД Тренд Асет Мениджмънт АД"

 

Важно!!!

Във връзка с вписване на 28.07.2015 г. на промени по партидата на управляващото дружество (УД) в Търговския регистър,  уведомяваме своите клиенти и всички заинтересовани лица за следното:

  1. Досегашното наименование на УД „КТБ Асет Мениджмънт“ АД се променя на УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД.
  2. Променят се седалището и адресът на упралвение, а именно: гр. София, 1000, район Средец, ул. „Аксаков” № 28, втори надпартерен етаж, ап. № 5, като само на този адрес ще бъде осъществявана дейността на дружеството, съобразно предмета му на дейност.
  3. Променят се телефонният номер,  електронната поща и интернет страницата    на УД „Тренд Асет Мениджмънт” АД, а именно:телефон: (+359 2) 494 90 84;  e-mail: trend@trend-am.com ;  Интернет страница: www.trend-am.com.
  4. Променят се наименованията на договорните фондове (ДФ), организирани и управлявани от УД „Тренд Асет Мениджмънт” АД, а именно: наименованието на ДФ „КТБ Фонд Паричен Пазар“ се променя в ДФ „Тренд Фонд Паричен Пазар“; наименованието на ДФ „КТБ Балансиран Фонд“ се променя в ДФ „Тренд Балансиран Фонд“; наименованието на ДФ „КТБ Фонд Акции“ се променя в ДФ „Тренд Фонд Акции“.

 

Екипът на УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД

 

НАТИСНЕТЕ ТУК За да отворите сайта на "КТБ Асет Мениджмънт" АД

Емисионна стойност и обратно изкупуване

Емисионна стойност Обратно изкупуване
Тренд Фонд Акции 944.0795 arow -0.01 % 937.0166 arow -0.01 %
Тренд Балансиран Фонд 998.4286 arow -0.01 % 990.9591 arow -0.01 %
Тренд Фонд Паричен Пазар 1014.6511 arow -0.00 % 1006.5663 arow -0.00 %

Контакти

Адрес: гр. София, ул. “Аксаков” № 28, втори надпартерен етаж, ап. №5

София 1000, България

 

Телефон: (+359 2) 494 90 84,

Факс: (+359 2) 988 82 13


E-mail: trend@trend-am.comТренд Фонд Акции

Тренд Балансиран Фонд

Тренд Фонд Паричен Пазар

Договорен фонд „Тренд Фонд Акции“ е колективна инвестиционна схема от отворен тип за инвестиране преимуществено в акции, търгувани на български и чуждестранни регулирани пазари. Фондът инвестира и в инструменти на паричния пазар, и в дългови ценни книжа, предимно  за поддържане на високо ниво на ликвидност, както и в моменти на пазарни сътресения.

виж повече ...

Договорен фонд „Тренд Балансиран Фонд“ е колективна инвестиционна схема от отворен тип,  която инвестира основно в ценни книжа (дялови ценни книжа, вкл. акции и търгуеми права; дългови ценни книжа, вкл. ипотечни, други корпоративни и общински облигации; държавни ценни книжа, както и инструменти на паричния пазар), търгувани в България и в други държави членки или в трети държави.

виж повече ...

Договорен фонд „Тренд Фонд Паричен Пазар“ представлява фонд на паричния пазар по смисъла на насоките на Комитета на европейските регулатори за ценни книжа (Committee of European Securities Regulators или съкратено CESR) относно обща дефиниция за европейските фондове на паричния пазар от 19 май 2010 г., ref.: CESR/10-049 (наричани по-долу насоки на CESR).

виж повече ...