Тренд Фонд Акции

Емисионна стойност: 991.4071 arow 0.49 %  
Цена на обратно изкупуване: 983.9901 arow 0.49 % shares

Цените са валидни за поръчки, подадени на 23.07.2024 г.
 

 

Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост.

 

 

Доходност от началото на годината arow 2.32 % 
Доходност от началото на публичното предлагане (анюализирана) -0.07 %
Доходност за последните 6 месеца 4.13 %
Доходност за последните 12 месеца (анюализирано) 7.97 %
Риск (стандартно отклонение) БАУД 8.15 %
   
   
Нетна стойност на активите 12661027.26 лв.
Общ брой ДЯЛОВЕ в обръщение 12802.6922
Нетна стойност на активите на един дял 988.9348
   

 

Обобщена информация за структурата на портфейла
NSA
 
 
Данни за възвръщаемостта за минали периоди

Миналите резултати не са надежден показател за бъдещото представяне. Бъдещата пазарна динамика може да е много различна от наблюдаваната. Тези резултати могат да Ви помогнат да прецените как е бил управляван фондът в миналото. Тази диаграма показва резултатите на фонда като изразена в проценти годишна загуба или печалба през последните 10 години.

NSA

Резултатите за минали периоди са изчислени в лева, базирани на нетна стойност на един дял и са представени след приспадане на текущите такси. В изчислението не са включени първоначалната такса и таксата при изтегляне на инвестицията. ДФ „Тренд Фонд Акции“ е учреден през м. март 2008 г.

 

 

Тренд Фонд Акции

Основен информационен документ:

Основен информационен документ

Сценарии за резултатите за минали периоди:

Сценарий за резултатите към 30.06.2024г.

Сценарий за резултатите към 31.05.2024г.

Сценарий за резултатите към 30.04.2024г.

Сценарий за резултатите към 31.03.2024г.

Сценарий за резултатите към 29.02.2024г.

Сценарий за резултатите към 31.01.2024г.

Сценарий за резултатите към 31.12.2023г.

Сценарий за резултатите към 30.11.2023г.

Сценарий за резултатите към 31.10.2023г.

Сценарий за резултатите към 30.09.2023г.

Сценарий за резултатите към 31.08.2023г.

Сценарий за резултатите към 31.07.2023г.

Сценарий за резултатите към 30.06.2023г.

Сценарий за резултатите към 31.05.2023г.

Сценарий за резултатите към 30.04.2023г.

Сценарий за резултатите към 31.03.2023г.

Сценарий за резултатите към 28.02.2023г.

Сценарий за резултатите към 31.01.2023г.

Сценарий за резултатите към 31.12.2022г.

Сценарий за резултатите към 30.09.2022г.

 

Информация относно управлението на риска на ДФ "Тренд Фонд Акции", подлежаща на разкриване съгласно изискванията на чл 43 от Наредба 44 от 20.10.2011г.

Поръчка за покупка на дялове от фонд "Тренд Фонд Акции"

Поръчка за продажба на дялове от фонд "Тренд Фонд Акции"

Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Договорен фонд "Тренд Фонд Акции"

Правила за поддържане и управление на ликвидността на Договорен фонд "Тренд Фонд Акции", организиран и управляван от “Тренд Асет Мениджмънт” АД

Правила на Договорен фонд "Тренд Фонд Акции"

Проспект на Договорен фонд "Тренд Фонд Акции"

Правила за оценка и управление на риска на Договорен фонд "Тренд Фонд Акции"

Тарифа на УД на УД „Тренд Асет Мениджмънт” АД

Годишен финансов отчет, Годишен доклад за дейността, Доклад на независим одитор за Договорен фонд "Тренд Фонд Акции"

Справки по образец на КФН към ГФО за Договорен фонд "Тренд Фонд Акции"

Шестмесечен отчет за Договорен фонд "Тренд Фонд Акции"

Справки по образец на КФН към "Шестмесечен отчет" на Договорен фонд "Тренд Фонд Акции"

Обобщена информация за структурата на портфейла

Към 30.06.2024г.

Към 31.05.2024г.

Към 30.04.2024г.

Към 31.03.2024г.

Към 29.02.2024г.

Към 31.01.2024г.

Към 31.12.2023г.

Към 30.11.2023г.

Към 31.10.2023г.

Към 30.09.2023г.

Към 31.08.2023г.

Към 31.07.2023г.

Към 30.06.2023г.

Към 31.05.2023г.

Към 30.04.2023г.

Към 31.03.2023г.

 

Обобщена информация за структурата на портфейла за предходни години

Информация за 2023г.

Информация за 2022г.

Информация за 2021г.

Информация за 2020г.

Информация за 2019г.

Информация за 2018г.

Информация за 2017г.

Към 31.12.2016г.

Контакти

Адрес: гр. София, ул. “Аксаков” № 28, втори надпартерен етаж, ап. №5

София 1000, България

 

Телефон: (+359 2) 494 90 84,

Факс: (+359 2) 988 82 13


E-mail: trend@trend-am.com