Тренд Фонд Консервативен

Емисионна стойност: 733.0588 arow 0.01 %  
Цена на обратно изкупуване: 727.5745 arow 0.01 % money

Цените са валидни за поръчки, подадени на 23.07.2024 г.
 

 

Постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдещата възвръщаемост.

 

 

Доходност от началото на годината arow 1.95 % 
Доходност от началото на публичното предлагане (анюализирана) -2.67 %
Доходност за последните 6 месеца 2.16 %
Доходност за последните 12 месеца (анюализирано) 3.37 %
Риск (стандартно отклонение) БАУД 1.81 %
   
   
Нетна стойност на активите 1858763.4 лв.
Общ брой ДЯЛОВЕ в обръщение 2541.9658
Нетна стойност на активите на един дял 731.2307
   

 

Обобщена информация за структурата на портфейла
NSA
 
 
Данни за възвръщаемостта за минали периоди

Миналите резултати не са надежден показател за бъдещото представяне. Бъдещата пазарна динамика може да е много различна от наблюдаваната. Тези резултати могат да Ви помогнат да прецените как е бил управляван фондът в миналото. Тази диаграма показва резултатите на фонда като изразена в проценти годишна загуба или печалба през последните 10 години.

NSA

Данните в горната графика са базирани на нетната стойност на активите на Фонда (в лева) на дял, като при определяне на нетната стойност на активите от стойността на активите на Фонда се изважда стойността на всички пасиви (вкл. всички такси и възнаграждения, заплащани от Фонда на трети лица) и се разделя на емитираните от Фонда дялове. В изчислението не са включени първоначалната такса и таксата при изтегляне на инвестицията. Предупреждение: Резултатите за периода 2013-2019г. са постигнати при условия, които вече не са приложими, поради съществени промени в целите и инвестиционната политика на фонда, считано от 28.03.2019 г. ДФ „Тренд Фонд Консервативен“ е учреден през м. август 2012 г.

 

 

Тренд Фонд Консервативен

Основен информационен документ:

Основен информационен документ

Сценарии за резултатите за минали периоди:

Сценарий за резултатите към 30.06.2024г.

Сценарий за резултатите към 31.05.2024г.

Сценарий за резултатите към 30.04.2024г.

Сценарий за резултатите към 31.03.2024г.

Сценарий за резултатите към 29.02.2024г.

Сценарий за резултатите към 31.01.2024г.

Сценарий за резултатите към 31.12.2023г.

Сценарий за резултатите към 30.11.2023г.

Сценарий за резултатите към 31.10.2023г.

Сценарий за резултатите към 30.09.2023г.

Сценарий за резултатите към 31.08.2023г.

Сценарий за резултатите към 31.07.2023г.

Сценарий за резултатите към 30.06.2023г.

Сценарий за резултатите към 31.05.2023г.

Сценарий за резултатите към 30.04.2023г.

Сценарий за резултатите към 31.03.2023г.

Сценарий за резултатите към 28.02.2023г.

Сценарий за резултатите към 31.01.2023г.

Сценарий за резултатите към 31.12.2022г.

Сценарий за резултатите към 30.09.2022г.

 

Информация относно управлението на риска на ДФ "Тренд Фонд Консервативен", подлежаща на разкриване съгласно изискванията на чл 43 от Наредба 44 от 20.10.2011г.

Поръчка за покупка на дялове от фонд "Тренд Фонд Консервативен"

Поръчка за продажба на дялове от фонд "Тренд Фонд Консервативен"

Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Договорен фонд "Тренд Фонд Консервативен"

Правила на договорен фонд "Тренд Фонд Консервативен"

Проспект на договорен фонд "Тренд Фонд Консервативен"

Правила за оценка и управление на риска на договорен фонд "Тренд Фонд Консервативен"

Правила за поддържане и управление на ликвидността на Договорен фонд „Тренд Фонд Консервативен”, организиран и управляван от “Тренд Асет Мениджмънт” АД

Тарифа на УД на УД „Тренд Асет Мениджмънт” АД

Уведомление за промяна в Име и правила на ДФ Тренд Фонд Паричен Пазар 2019

Годишен финансов отчет, Годишен доклад за дейността, Доклад на независим одитор за Договорен фонд Тренд Фонд Паричен Пазар (с ново наименование "Договорен фонд "Тренд Фонд Консервативен"")

Справки по образец на КФН към ГФО за Договорен фонд Тренд Фонд Паричен Пазар (с ново наименование "Договорен фонд "Тренд Фонд Консервативен"")

Шестмесечен отчет за Договорен фонд "Тренд Фонд Консервативен"

Справки по образец на КФН към "Шестмесечен отчет" за Договорен фонд "Тренд Фонд Консервативен"

 

Информация по чл. 9, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ

Информация към 11.10.2019г.

 

Информация във връзка с чл. 9, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ

Информация към 10.02.2020г.

 

Информация по чл. 9, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ

Информация към 07.11.2019г.

Информация към 09.12.2019г.

Информация към 08.01.2020г.

Информация към 06.02.2020г.

 

Обобщена информация за структурата на портфейла

Към 30.06.2024г.

Към 31.05.2024г.

Към 30.04.2024г.

Към 31.03.2024г.

Към 29.02.2024г.

Към 31.01.2024г.

Към 31.12.2023г.

Към 30.11.2023г.

Към 31.10.2023г.

Към 30.09.2023г.

Към 31.08.2023г.

Към 31.07.2023г.

Към 30.06.2023г.

Към 31.05.2023г.

Към 30.04.2023г.

Към 31.03.2023г.

 

Обобщена информация за структурата на портфейла за предходни години

Информация за 2023г.

Информация за 2022г.

Информация за 2021г.

Информация за 2020г.

Информация за 2019г.

Информация за 2018г.

Информация за 2017г.

Към 31.12.2016г

Контакти

Адрес: гр. София, ул. “Аксаков” № 28, втори надпартерен етаж, ап. №5

София 1000, България

 

Телефон: (+359 2) 494 90 84,

Факс: (+359 2) 988 82 13


E-mail: trend@trend-am.com