Данъчно облагане

Облагане на доходите на притежателите на дялове от фонда

 

Съгласно разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), чл. 174, и на Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ), доходът, реализиран от покупко-продажбата на дялове на ДФ "Тренд Фонд Консервативен" е необлагаем.

 

Нетният доход от инвестиране на активите на Тренд Фонд Консервативен се отразява в нарастване на нетната стойност на активите на договорния фонд, а отТренд - и върху стойността на дяловете от фонда. Тъй като съгласно своите правила Тренд Фонд Консервативен не разпределя доходи между инвеститорите, притежателите на дялове от фонда могат да усвоят увеличената стойност на инвестицията си под формата на капиталова печалба (положителна разлика между продажната цена и цената на придобиване на дяловете) при предявяване на дяловете за обратно изкупуване от фонда или продажбата им на трети лица.

 

Капиталова печалба

 

Доходите от сделки с дялове на фонда (реализираната капиталова печалба) както в случаите на обратно изкупуване на дяловете от фонда, така и при продажба на дяловете на БФБ не се облагат, когато получател на дохода са местни физически лица или физически лица, установени за данъчни цели в държава членка на Европейския съюз или в друга държава членка на Европейското икономическо пространство. Съответно с тези доходи се намалява счетоводния финансов резултат при определяне на данъчния финансов резултат на юридическите лица, които подлежат на облагане по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). Тези доходи не се облагат и с данък при източника.

 

Доходите от сделки с дялове на фонда (реализираната капиталова печалба), както и изобщо с финансови активи, получени от физически лица от трети държави извън горепосочените, се облагат с окончателен данък в размер на 10% върху облагаемия доход.

Емисионна стойност и обратно изкупуване

Емисионна стойност Обратно изкупуване
Тренд Фонд Консервативен 702,6660 arow 0.06 % 697,4091 arow 0.06 %

Контакти

Адрес: гр. София, ул. “Аксаков” № 28, втори надпартерен етаж, ап. №5

София 1000, България

 

Телефон: (+359 2) 494 90 84,

Факс: (+359 2) 988 82 13


E-mail: trend@trend-am.com