За управляващото дружество

Управляващо дружество Тренд Асет Мениджмънт АД предлага извършването на дейности по професионалното управление на активи – парични средства и финансови инструменти, колективни инвестиционни схеми, както и портфейли на институционални, корпоративни и индивидуални клиенти.  Екипът от специалисти, включващ портфолио и риск мениджър, инвестиционни консултанти и др., прилага най-подходящата стратегия на управление в зависимост от инвестиционните цели, ограниченията и толерантността към волатилност на инвестициите на конкретния клиент. Целта е постигане на възможно най-високо ниво на доходност при условията на избрания рисков профил в средносрочен и дългосрочен план. Дружеството предлага и извършването на индивидуални инвестиционни консултации относно стратегия за управление на личен портфейл и сделки с ценни книжа. 

 

Тренд Асет Мениджмънт АД e със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Аксаков” № 28; телефон: (+359 2) 494 90 84, факс: +359 2 988 8213, e-mail: trend@trend-am.com.

 

Дружеството е създадено по решение на Учредителното събрание, проведено на 12.10.2007 г.; притежава лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество по Решение на Комисията за финансов надзор (КФН)№ 1608 – УД от 14.12.2007 г.; вписано е в Търговския регистър при Софийски  градски съд с Решение № 1 от 19.12.2007 г. по ф.д. № 20560/2007 г. с партиден № 130160, том 1802, рег. 1, стр. 116, има ИН (идентификационен  номер по регистър БУЛСТАТ) 175436564. Записаният и внесен капитал на управляващото дружество е в размер на 302 000 (триста и две хиляди) лева.

 

Тренд Асет Мениджмънт АД е член на Българската асоциация на управляващите дружества в България (БАУД).

Контакти

Адрес: гр. София, ул. “Аксаков” № 28, втори надпартерен етаж, ап. №5

София 1000, България

 

Телефон: (+359 2) 494 90 84,

Факс: (+359 2) 988 82 13


E-mail: trend@trend-am.com