Как да инвестираме

Инвеститорите могат да подават поръчки за закупуване и продажба на дялове от ДФ „Тренд Фонд Консервативен", заедно с необходимите приложения към тях, всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:30 ч. в офиса на управляващо дружество Тренд Асет Мениджмънт АД с адрес: гр. София, р-н Средец, ул. “Аксаков” № 28, втори надпартерен етаж, ап. №5, телефон: +359 2 9375748, факс: +359 2 9888213, както и на електронната поща на Управляващото дружество: trend@trend-am.com всеки работен ден, от 09.00 часа до 16.30 часа, чрез подаване на искане за покупка на дялове в свободен текст, в което се посочва сумата, за която инвеститорът желае да закупи дялове и предоставяне на вносна бележка или платежно нареждане за внесена сума за покупка на дялове по сметката на Фонда открита за тази цел. След получаване на искането и постъпването на гореописаната сума по сметката на Фонда открита за тази цел, Дружеството изготвя поръчка – договор за покупка на дялове от Фонда и я изпраща на инвеститора на неговата електронна поща, подписана с електронен подпис от страна на УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД . В този случай писмената форма на поръчката -договор се счита за спазена ако е сключена чрез електронни изявления, подписани с квалифициран електронен подпис по смисъла на ЗЕДЕУУ – Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Подаване на поръчка чрез електронната поща на Управляващото дружество: trend@trend-am.com се допуска само ако клиента не е нов и му е направена идентификация съгласно разпоредбите на ЗМИП.

 

Това може да се направи лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно, даващо право на извършване на разпоредителни действия с ценни книжа.

 

Формуляри на поръчките за покупка на дялове и необходимите декларации са налични в посочения офис. Те са публикувани и на интернет страницата на управляващото дружество.

 

Минимална стойност на покупка на дялове (инвестиция): Стойността на всяка покупка на дялове на фонда е най-малко 1 000 лева. Минимална стойност на обратното изкупуване: Минималната стойност на обратното изкупуване от един инвеститор по една сделка е 1 000 лева. Инвестирането в дялове на фонда се осъществява с превеждане на желаната сума по набирателната му сметка:

 

Банка:

Юробанк България АД

BIC:

BPBIBGSF

Титуляр:

ДФ Тренд Фонд Консервативен

IBAN (BGN):

BG03 BPBI 7942 5018 4738 03

Основание за плащане:

Записване на дялове от ДФ Тренд Фонд Консервативен

 

Инвеститорът може да оттегли (отмени) поръчка за покупка на дялове от фонда в рамките на работното време на офиса, но не по-късно от 16:30 ч. в деня на подаването й.

 

Продажбата на дялове на Договорния Фонд се изпълнява в срок най-много до 7 дни от датата на подаване на поръчката. Обратното изкупуване на дялове на Фонда се изпълнява в срок най-много до 10 дни от датата на подаване на поръчката.

Емисионна стойност и обратно изкупуване

Емисионна стойност Обратно изкупуване
Тренд Фонд Консервативен 716.2080 arow 0.21 % 710.8498 arow 0.21 %

Контакти

Адрес: гр. София, ул. “Аксаков” № 28, втори надпартерен етаж, ап. №5

София 1000, България

 

Телефон: (+359 2) 494 90 84,

Факс: (+359 2) 988 82 13


E-mail: trend@trend-am.com