Тренд Бондс

Национален договорен фонд „Тренд Бондс“ не е предприятие по смисъла на Директива 2009/65/ЕО, съответно не е колективна инвестиционна схема.

 

Национален договорен фонд „Тренд Бондс“ е фонд по смисъла на чл. 171, ал. 5 от ЗДКИСДПКИ от отворен тип, който инвестира в прехвърляеми ценни книжа или в други ликвидни финансови активи, набрани чрез публично предлагане парични средства, на принципа на разпределение на риска.

 

Фондът инвестира във всякакви дългови ценни книжа - Държавни ценни книжа, издадени или гарантирани от Република България, и други държави членки, както и издадени или гарантирани от трети държави, общински, корпоративни, покрити облигации и други, във влогове в кредитни институции, отговарящи на изискванията на закона и на правилата на фонда. Цялата дейност на Национален договорен фонд „Тренд Бондс”“, включително неговия инвестиционен портфейл, продажбата и обратното изкупуване на дялове и разкриването на информация се управлява от Управляващо Дружество “Тренд Асет Мениджмънт” АД съгласно Решение № 341 – НИФ от 16.05.2024г. на Комисия за финансов надзор.

 

Фондът се учредява за неограничен период от време и има следния адрес:

гр. София, ул. “Аксаков” № 28, втори надпартерен етаж, ап. №5, телефон: (+359 2) 494 90 84, факс: +359 2 988 8213, e-mail:  trend@trend-am.com, интернет страница:https://trend-am.com.

 

Предупреждение към инвеститорите:

 

Инвеститорите следва да имат предвид, че стойността на инвестицията им и доходът от нея могат да се понижат. Печалбата не е гарантирана и съществува риск за инвеститорите да не възстановят пълния размер на вложените от тях средства. Инвестиците в Национален договорен фонд „Тренд Бондс“ не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Представената по-горе информация не е препоръка за инвестиция във финансови инструменти. Препоръчително е потенциалните инвеститори да се запознаят с актуалния проспект и правила на НДФ „Тренд Бондс“, достъпни на уебсайта на дружеството, както и в неговия офис, преди да вземат решение да инвестират.

Емисионна стойност и обратно изкупуване

Емисионна стойност Обратно изкупуване
Тренд Бондс 1.0550 arow 0.10 % 1.0471 arow 0.10 %

Контакти

Адрес: гр. София, ул. “Аксаков” № 28, втори надпартерен етаж, ап. №5

София 1000, България

 

Телефон: (+359 2) 494 90 84,

Факс: (+359 2) 988 82 13


E-mail: trend@trend-am.com