Как да инвестираме

Инвеститорите могат да подават поръчки за закупуване и обратно изкупуване на дялове от договорен фонд „Тренд Балансиран Фонд ", заедно с необходимите приложения към тях, всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:30 ч. в офиса на управляващо дружество Тренд Асет Мениджмънт АД с адрес: гр. София, р-н „Средец“, ул. “Аксаков” № 28, втори надпартерен етаж, ап. №5, телефон: (+359 2) 494 90 84, факс: +359 2 988 8213 както и на електронната поща на Управляващото дружество: trend@trend-am.com всеки работен ден, от 09.00 часа до 16.30 часа, чрез подаване на искане за покупка на дялове в свободен текст, в което се посочва сумата, за която инвеститорът желае да закупи дялове и предоставяне на вносна бележка или платежно нареждане за внесена сума за покупка на дялове по сметката на Фонда открита за тази цел. След получаване на искането и постъпването на гореописаната сума по сметката на Фонда открита за тази цел, Дружеството изготвя поръчка – договор за покупка на дялове от Фонда и я изпраща на инвеститора на неговата електронна поща, подписана с електронен подпис от страна на УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД . В този случай писмената форма на поръчката -договор се счита за спазена ако е сключена чрез електронни изявления, подписани с квалифициран електронен подпис по смисъла на ЗЕДЕУУ – Закон за електронния документ и електронните удостоверителни услуги. Подаване на поръчка чрез електронната поща на Управляващото дружество: trend@trend-am.com се допуска само ако клиента не е нов и му е направена идентификация съгласно разпоредбите на ЗМИП.

 

Това може да се направи лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно, даващо право за извършване на разпоредителни действия с ценни книжа.

 

Формуляри на поръчките за покупка на дялове и необходимите декларации са налични в посочения офис. Те са публикувани и на интернет страницата на управляващото дружество.

 

Инвестирането в дялове на фонда се осъществява с превеждане на желаната сума по набирателната му сметка:

 

Банка:

„Юробанк България“ АД

BIC:

BPBIBGSF

Титуляр:

 договорен фонд „Тренд Балансиран Фонд“

IBAN (BGN):

BG89BPBI79425077333601

Основание за плащане:

Записване на дялове от  договорен фонд „Тренд Балансиран Фонд“

 

Инвеститорът може да оттегли (отмени) поръчка за покупка на дялове от фонда в рамките на работното време на офиса на подаване, но не по-късно от 16:30 ч. в деня на подаването й.

 

Продажбата на дялове на Договорния Фонд се изпълнява в срок най-много до 7 дни от датата на подаване на поръчката. Обратното изкупуване на дялове на Фонда се изпълнява в срок най-много до 10 дни от датата на подаване на поръчката. Управляващото дружество предоставя потвърждение за изпълнението на поръчката при първа възможност, но не по-късно от края на работния ден, следващ изпълнението на поръчката.

Емисионна стойност и обратно изкупуване

Емисионна стойност Обратно изкупуване
Тренд Балансиран Фонд 1024.8205 arow 0.01 % 1017.1535 arow 0.01 %

Контакти

Адрес: гр. София, ул. “Аксаков” № 28, втори надпартерен етаж, ап. №5

София 1000, България

 

Телефон: (+359 2) 494 90 84,

Факс: (+359 2) 988 82 13


E-mail: trend@trend-am.com