Партньори

Инвестиционни посредници:

 

  • „Юробанк България“ АД е със седалище и адрес на управление: гр. София 1766, ул. „Околовръстен път“ № 260, вписана е в Търговския регистър с ЕИК 000694749 и е вписана в регистъра на инвестиционните посредници, воден от Комисията за финансов надзор, с рег. № Р-05-129/19.05.97 г.
  • Инвестиционен посредник „Капман“ АД е със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Триадица“, ул. „Три уши” № 8, ет. 6, рег. по ф.д. № 15165/1996 г. по описа на Софийски градски съд, Булстат: 121273188 и е вписан в регистъра на Комисията за финансов надзор с Решение №120-ИП / 14.02.2006 г., лиценз № РГ-03-0072/28.02.2006 г.
  • Инвестиционен посредник „Адамант Кепитъл Партнърс“ АД е със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Джеймс Баучър“, № 76А, вписан е в Търговския регистър с ЕИК 200413613, и притежава лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник № РГ 03-0228 от 10.11.2008 г., издаден от Комисията за финансов надзор.
  • Инвестиционен посредник „„Делтасток““ АД е със седалище и адрес на управление гр. София, бул.”Цариградско шосе” 115 Г, Мегапарк, тяло Е, етаж 6, учредено през 1998г. с ЕИК 128042807, вписано в регистъра на Комисията за финансов надзор с решение № 40 – ИП/24.04.1998г. и има лиценз № РГ-03-146/23.11.2018 год. на Комисия за финансов надзор.

 

Банка депозитар

 

  • Управляващото дружество е избрало за банка депозитар „Юробанк България“ АД, гр. София. Банката депозитар е учредена през 1991 г., вписана в Търговския регистър на  Софийски градски съд по ф.д. № 10646/91 г, парт. № 414, том 4, стр. 91, има Лицензия № Б 05 / 02.04.1991 г., издадена от  Българската народна банка. „Юробанк България“ АД е със седалище и адрес на управление: гр. София 1766, ул. „Околовръстен път“ № 260,  телефон: (02) 816 6101, факс: (02) 816_6101.

За управляващото дружество

Управление

Тарифа на УД

Партньори

Контакти

Адрес: гр. София, ул. “Аксаков” № 28, втори надпартерен етаж, ап. №5

София 1000, България

 

Телефон: (+359 2) 494 90 84,

Факс: (+359 2) 988 82 13


E-mail: trend@trend-am.com