Тарифа на УД „Тренд Асет Мениджмънт” АД

 

Еднократни такси, удържани преди или след инвестицията:

Такса за записване (входна такса)

0,25% от нетната стойност на активите на един дял (тези разходи са включени в емисионната стойност, по която се изпълняват поръчките за записване)

Такса за обратно изкупуване (изходна такса)

0,5% от нетната стойност на активите на един дял (тези разходи са включени в емисионната стойност, по която се изпълняват поръчките за записване)

 

 

Такси за допълнителни услуги

Такса

Прехвърляне на дялове на договорен фонд, организиран и управляван от  управляващо дружество Тренд Асет Мениджмънт АД, от подсметка за ценни книжа на притежателя на дялове при  управляващо дружество Тренд Асет Мениджмънт АД към негова подсметка за ценни книжа при инвестиционен посредник, банка депозитар или банка попечител

10,00 лв.

Приемане на дялове на договорен фонд, организиран и управляван от  управляващо дружество Тренд Асет Мениджмънт АД, от подсметка за ценни книжа на притежателя на дялове при инвестиционен посредник към негова подсметка за ценни книжа при  управляващо дружество Тренд Асет Мениджмънт АД

1,00 лв.

За издаване на депозитарна разписка (и дубликат на депозитарна разписка)

1,00 лв.

Изпращане по пощата с обратна разписка на потвърждение за сключена сделка на притежател на дял в договорен фонд, организиран и управляван от  управляващо дружество Тренд Асет Мениджмънт АД

4,00 лв.

Издаване и изпращане по пощата с обратна разписка на депозитарна разписка на притежател на дял в договорен фонд, организиран и управляван от  управляващо дружество Тренд Асет Мениджмънт АД

5,00 лв.

Издаване и изпращане по пощата с обратна разписка на депозитарна разписка и потвърждение за сключена сделка на притежател на дял в договорен фонд, организиран и управляван от  управляващо дружество Тренд Асет Мениджмънт АД

6,00 лв.

Изпълнение на поръчка за отказ

Без такса

 

 

Годишни оперативни разходи на фонда

Като % от годишната средна нетна стойност на активитена фонда

Възнаграждение за управляващото дружество

2,50 % от годишната средна нетна стойност на активите на фонда

Други оперативни разходи

0,45 % (*)

Общо оперативни разходи 

2,95 %

 

(*) В „Други оперативни разходи" са включени основни оперативни разходи като възнаграждение на банката депозитар, възнаграждения и такси на инвестиционните посредници, банки, Българската фондова борса – София АД, Комисията за финансов надзор, Централния депозитар АД и други, свързани с инвестиране на активите на договорния фонд в размер до 0,5%.

 

Емисионна стойност и обратно изкупуване

Емисионна стойност Обратно изкупуване
Тренд Фонд Акции 978.6421 arow 0.75 % 971.3206 arow 0.75 %

Контакти

Адрес: гр. София, ул. “Аксаков” № 28, втори надпартерен етаж, ап. №5

София 1000, България

 

Телефон: (+359 2) 494 90 84,

Факс: (+359 2) 988 82 13


E-mail: trend@trend-am.com