Как да инвестираме

Инвеститорите могат да подават поръчки за закупуване и продажба на дялове от ДФ „Тренд Фонд Консервативен", заедно с необходимите приложения към тях, всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:30 ч. в офиса  на управляващо дружество Тренд Асет Мениджмънт АД с адрес: гр. София, р-н Средец, ул. “Аксаков” № 28, втори надпартерен етаж, ап. №5, телефон: +359 2 9375748, факс: +359 2 9888213. Това може да се направи лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно, даващо право на извършване на разпоредителни действия с ценни книжа.

 

Формуляри на поръчките за покупка на дялове и необходимите декларации са налични в посочения офис. Те са публикувани и на интернет страницата на управляващото дружество.

 

Минимална стойност на покупка на дялове (инвестиция): Стойността на всяка покупка на дялове на фонда е най-малко 1 000 лева. Минимална стойност на обратното изкупуване: Минималната стойност на обратното изкупуване от един инвеститор по една сделка е 1 000 лева. Инвестирането в дялове на фонда се осъществява с превеждане на желаната сума по набирателната му сметка:

 

Банка:

Юробанк България АД

BIC:

BPBIBGSF

Титуляр:

ДФ Тренд Фонд Консервативен

IBAN (BGN):

BG30BPBI79425018473802

Основание за плащане:

Записване на дялове от ДФ Тренд Фонд Консервативен

 

Инвеститорът може да оттегли (отмени) поръчка за покупка на дялове от фонда в рамките на работното време на офиса, но не по-късно от 16:30 ч. в деня на подаването й.

 

Поръчката се изпълнява в срок Т+3. По-конкретно, продажбата на дялове на договорния фонд се изпълнява в срок най-много до 3 работни дни след датата на подаване на поръчката чрез заверяване на сметката за ценни книжа на инвеститора в Централен депозитар АД с броя закупени дялове.

Емисионна стойност и обратно изкупуване

Емисионна стойност Обратно изкупуване
Тренд Фонд Консервативен 682.0699 arow -0.08 % 676.9672 arow -0.08 %

Контакти

Адрес: гр. София, ул. “Аксаков” № 28, втори надпартерен етаж, ап. №5

София 1000, България

 

Телефон: (+359 2) 494 90 84,

Факс: (+359 2) 988 82 13


E-mail: trend@trend-am.com