Как да инвестираме

Инвеститорите могат да подават поръчки за закупуване и продажба на дялове от  договорен фонд „Тренд Балансиран Фонд ", заедно с необходимите приложения към тях, всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:30 ч. в офиса  на  управляващо дружество Тренд Асет Мениджмънт АД с адрес: гр. София, р-н „Средец“, ул. “Аксаков” № 28, втори надпартерен етаж, ап. №5, телефон: (+359 2) 494 90 84, факс: +359 2 988 8213. Това може да се направи лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно, даващо право за извършване на разпоредителни действия с ценни книжа.

 

Формуляри на поръчките за покупка на дялове и необходимите декларации са налични в посочения офис. Те са публикувани и на интернет страницата на управляващото дружество.

 

Инвестирането в дялове на фонда се осъществява с превеждане на желаната сума по набирателната му сметка:

 

Банка:

„Юробанк България“ АД

BIC:

BPBIBGSF

Титуляр:

 договорен фонд „Тренд Балансиран Фонд“

IBAN (BGN):

BG89BPBI79425077333601

Основание за плащане:

Записване на дялове от  договорен фонд „Тренд Балансиран Фонд“

 

Инвеститорът може да оттегли (отмени) поръчка за покупка на дялове от фонда в рамките на работното време на офиса на подаване, но не по-късно от 16:30 ч. в деня на подаването й.

 

Поръчките за записване и обратно изкупуване на дялове се изпълняват в срок до 4 работни дни след датата на подаване чрез заверяване на сметката за ценни книжа на инвеститора в Централен депозитар АД с броя закупени дялове. Управляващото дружество предоставя потвърждение за изпълнението на поръчката при първа възможност, но не по-късно от края на работния ден, следващ изпълнението на поръчката.

Емисионна стойност и обратно изкупуване

Емисионна стойност Обратно изкупуване
Тренд Балансиран Фонд 939.8641 arow 0.01 % 932.8327 arow 0.01 %

Контакти

Адрес: гр. София, ул. “Аксаков” № 28, втори надпартерен етаж, ап. №5

София 1000, България

 

Телефон: (+359 2) 494 90 84,

Факс: (+359 2) 988 82 13


E-mail: trend@trend-am.com