Тренд Фонд Консервативен

Емисионна стойност: 814.7571 arow -0.44 %  
Цена на обратно изкупуване: 808.6617 arow -0.44 % money

Цените са валидни за поръчки, подадени на 18.11.2019 г.
 

 

Доходност от началото на годината arow -18.36 % 
Доходност от началото на публичното предлагане (не анюализирана) -18.73 %
Доходност от началото на публичното предлагане (анюализирана) -2.98 %
Доходност за последните 12 месеца -18.59 %
Доходност за последните 24 месеца (анюализирано) -10.56 %
Доходност за последните 36 месеца (анюализирано) -7.65 %
Доходност за последните 48 месеца (анюализирано) -6.15 %
Доходност за последните 60 месеца (анюализирано) -6.47 %
Риск (стандартно отклонение, анюализирано) 4.62 %
   
   
Нетна стойност на активите 4 049.16 лв.
Общ брой ДЯЛОВЕ в обръщение 4.9822
Нетна стойност на активите на един дял 812.7253
   

 

Обобщена информация за структурата на портфейла
NSA

 

 

Тренд Фонд Консервативен

Информация относно управлението на риска на ДФ Тренд Фонд Консервативен, подлежаща на разкриване съгласно изискванията на чл 43 от Наредба 44 от 2010/2011г.

Ключова информация за инвеститорите във фонд Тренд Фонд Консервативен

Уведомление за промяна в Име и правила на ДФ Тренд Фонд Паричен Пазар 2019

Поръчка за покупка на дялове от фонд Тренд Фонд Консервативен

Поръчка за продажба на дялове от фонд Тренд Фонд Консервативен

Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Договорен фонд Тренд Фонд Консервативен

Правила на договорен фонд Тренд Фонд Консервативен

Проспект на договорен фонд Тренд Фонд Консервативен

Правила за оценка и управление на риска на договорен фонд Тренд Фонд Консервативен

Тарифа на УД на УД „Тренд Асет Мениджмънт” АД

Годишен финансов отчет, Годишен доклад за дейността, Доклад на независим одитор за Договорен фонд Тренд Фонд Паричен Пазар (с ново наименование "Договорен фонд Тренд Фонд Консервативен")

Справки по образец на КФН към ГФО за Договорен фонд Тренд Фонд Паричен Пазар (с ново наименование "Договорен фонд Тренд Фонд Консервативен")

Шестмесечен отчет за Договорен фонд Тренд Фонд Консервативен

Справки по образец на КФН към "Шестмесечен отчет" за Договорен фонд Тренд Фонд Консервативен

 

Информация по чл. 9, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ

Информация към 11.10.2019г.

 

Информация по чл. 9, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ

Информация към 07.11.2019г.

 

Обобщена информация за структурата на портфейла

Към 31.10.2019г

Към 30.09.2019г

Към 31.08.2019г

Към 31.07.2019г

Към 30.06.2019г

Към 31.05.2019г

Към 30.04.2019г

Към 31.03.2019г

Към 28.02.2019г

Към 31.01.2019г

 

Обобщена информация за структурата на портфейла за предходни години

Към 31.12.2018г

Към 30.11.2018г

Към 31.10.2018г

Към 30.09.2018г

Към 31.08.2018г

Към 31.07.2018г

Към 30.06.2018г

Към 31.05.2018г

Към 30.04.2018г

Към 31.03.2018г

Към 28.02.2018г

Към 31.01.2018г

Към 31.12.2017г

Към 30.11.2017г

Към 31.10.2017г

Към 30.09.2017г

Към 31.08.2017г

Към 31.07.2017г

Към 30.06.2017г

Към 31.05.2017г

Към 30.04.2017г

Към 31.03.2017г

Към 28.02.2017г

Към 31.01.2017г

Към 31.12.2016г

Отчет за доходите

Отчетен период Юни 2015г

Отчетен период Май 2015г

Отчетен период Април 2015г

Отчетен период Март 2015г

Отчетен период Февруари 2015г

Отчетен период Януари 2015г

Счетоводен баланс

Отчетен период Юни 2015г

Отчетен период Май 2015г

Отчетен период Април 2015г

Отчетен период Март 2015г

Отчетен период Февруари 2015г

Отчетен период Януари 2015г

Контакти

Адрес: гр. София, ул. “Аксаков” № 28, втори надпартерен етаж, ап. №5

София 1000, България

 

Телефон: (+359 2) 494 90 84,

Факс: (+359 2) 988 82 13


E-mail: trend@trend-am.com