Тренд Фонд Консервативен

Емисионна стойност: 697.0987 arow -0.01 %  
Цена на обратно изкупуване: 691.8835 arow -0.01 % money

Цените са валидни за поръчки, подадени на 20.02.2020 г.
 

 

Доходност от началото на годината arow -7.34 % 
Доходност от началото на публичното предлагане (анюализирана) -4.97 %
Доходност за последните 6 месеца -29.16 %
Доходност за последните 12 месеца (анюализирано) -29.95 %
Sharpe Ratio -4.59 %
Риск (стандартно отклонение) БАУД 6.40 %
   
   
Нетна стойност на активите 575 248.17 лв.
Общ брой ДЯЛОВЕ в обръщение 827.2663
Нетна стойност на активите на един дял 695.3603
   

 

Обобщена информация за структурата на портфейла
NSA

 

 

Тренд Фонд Консервативен

 

Важно!!!

Уведомяваме своите клиенти и всички заинтересовани лица за следното: Във връзка с промяна в инвестиционната политика и Правилата на ДФ „Тренд Фонд Консервативен“, Ви приканваме да се запознаете със следното съобщение и документи:

 

Уведомително съобщение:тук.

Правила на Договорен фонд "Тренд Фонд Консервативен": тук.

Правила за оценка и управление на риска на Договорен фонд "Тренд Фонд Консервативен": тук.

Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Договорен фонд "Тренд Фонд Консервативен": тук.

Правила за поддържане и управление на ликвидността на Договорен фонд „Тренд Фонд Консервативен”, организиран и управляван от “Тренд Асет Мениджмънт” АД: тук.

Ключова информация за инвеститорите на Договорен фонд "Тренд Фонд Консервативен": тук.

Проспект Договорен фонд "Тренд Фонд Консервативен": тук.

 

Ключова информация за инвеститорите във фонд Тренд Фонд Консервативен - валидна до 12.03.2020г.

Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Договорен фонд Тренд Фонд Консервативен - валидни до 12.03.2020г.

Правила на договорен фонд Тренд Фонд Консервативен - валидни до 12.03.2020г.

Проспект на договорен фонд Тренд Фонд Консервативен - валиден до 12.03.2020г.

Правила за оценка и управление на риска на договорен фонд Тренд Фонд Консервативен - валидни до 12.03.2020г.

Правила за поддържане и управление на ликвидността на Договорен фонд „Тренд Фонд Консервативен”, организиран и управляван от “Тренд Асет Мениджмънт” АД - валидни до 12.03.2020г.

Тарифа на УД на УД „Тренд Асет Мениджмънт” АД

Информация относно управлението на риска на ДФ Тренд Фонд Консервативен, подлежаща на разкриване съгласно изискванията на чл 43 от Наредба 44 от 2010/2011г.

Уведомление за промяна в Име и правила на ДФ Тренд Фонд Паричен Пазар 2019

Поръчка за покупка на дялове от фонд Тренд Фонд Консервативен

Поръчка за продажба на дялове от фонд Тренд Фонд Консервативен

Годишен финансов отчет, Годишен доклад за дейността, Доклад на независим одитор за Договорен фонд Тренд Фонд Паричен Пазар (с ново наименование "Договорен фонд Тренд Фонд Консервативен")

Справки по образец на КФН към ГФО за Договорен фонд Тренд Фонд Паричен Пазар (с ново наименование "Договорен фонд Тренд Фонд Консервативен")

Шестмесечен отчет за Договорен фонд Тренд Фонд Консервативен

Справки по образец на КФН към "Шестмесечен отчет" за Договорен фонд Тренд Фонд Консервативен

 

Информация по чл. 9, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ

Информация към 11.10.2019г.

 

Информация във връзка с чл. 9, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ

Информация към 10.02.2020г.

 

Информация по чл. 9, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ

Информация към 07.11.2019г.

Информация към 09.12.2019г.

Информация към 08.01.2020г.

Информация към 06.02.2020г.

 

Обобщена информация за структурата на портфейла

Към 31.01.2020г

Към 31.12.2019г

Към 30.11.2019г

Към 31.10.2019г

Към 30.09.2019г

Към 31.08.2019г

Към 31.07.2019г

Към 30.06.2019г

Към 31.05.2019г

Към 30.04.2019г

Към 31.03.2019г

Към 28.02.2019г

Към 31.01.2019г

 

Обобщена информация за структурата на портфейла за предходни години

Информация за 2019г.

Информация за 2018г.

Информация за 2017г.

Към 31.12.2016г

Контакти

Адрес: гр. София, ул. “Аксаков” № 28, втори надпартерен етаж, ап. №5

София 1000, България

 

Телефон: (+359 2) 494 90 84,

Факс: (+359 2) 988 82 13


E-mail: trend@trend-am.com