Тренд Фонд Консервативен

Емисионна стойност: 694,3511 arow -0.01 %  
Цена на обратно изкупуване: 689,1565 arow -0.01 % money

Цените са валидни за поръчки, подадени на 19.10.2021 г.
 

 

Доходност от началото на годината arow 2.93 % 
Доходност от началото на публичното предлагане (анюализирана) -4.10 %
Доходност за последните 6 месеца 0.69 %
Доходност за последните 12 месеца (анюализирано) 3.35 %
Sharpe Ratio 1.78 %
Риск (стандартно отклонение) БАУД 2.23 %
   
   
Нетна стойност на активите 1 542 922,98 лв.
Общ брой ДЯЛОВЕ в обръщение 2 227.6630
Нетна стойност на активите на един дял 692,6196
   

 

Обобщена информация за структурата на портфейла
NSA

 

 

Тренд Фонд Консервативен

 

Информация относно управлението на риска на ДФ "Тренд Фонд Консервативен", подлежаща на разкриване съгласно изискванията на чл 43 от Наредба 44 от 20.10.2011г.

Ключова информация за инвеститорите във фонд "Тренд Фонд Консервативен"

Поръчка за покупка на дялове от фонд "Тренд Фонд Консервативен"

Поръчка за продажба на дялове от фонд "Тренд Фонд Консервативен"

Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Договорен фонд "Тренд Фонд Консервативен"

Правила на договорен фонд "Тренд Фонд Консервативен"

Проспект на договорен фонд "Тренд Фонд Консервативен"

Правила за оценка и управление на риска на договорен фонд "Тренд Фонд Консервативен"

Правила за поддържане и управление на ликвидността на Договорен фонд „Тренд Фонд Консервативен”, организиран и управляван от “Тренд Асет Мениджмънт” АД

Тарифа на УД на УД „Тренд Асет Мениджмънт” АД

Уведомление за промяна в Име и правила на ДФ Тренд Фонд Паричен Пазар 2019

Годишен финансов отчет, Годишен доклад за дейността, Доклад на независим одитор за Договорен фонд Тренд Фонд Паричен Пазар (с ново наименование "Договорен фонд "Тренд Фонд Консервативен"")

Справки по образец на КФН към ГФО за Договорен фонд Тренд Фонд Паричен Пазар (с ново наименование "Договорен фонд "Тренд Фонд Консервативен"")

Шестмесечен отчет за Договорен фонд "Тренд Фонд Консервативен"

Справки по образец на КФН към "Шестмесечен отчет" за Договорен фонд "Тренд Фонд Консервативен"

 

Информация по чл. 9, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ

Информация към 11.10.2019г.

 

Информация във връзка с чл. 9, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ

Информация към 10.02.2020г.

 

Информация по чл. 9, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ

Информация към 07.11.2019г.

Информация към 09.12.2019г.

Информация към 08.01.2020г.

Информация към 06.02.2020г.

 

Обобщена информация за структурата на портфейла

Към 30.09.2021г

Към 31.08.2021г

Към 31.07.2021г

Към 30.06.2021г

Към 31.05.2021г

Към 30.04.2021г

Към 31.03.2021г

Към 28.02.2021г

Към 31.01.2021г

 

Обобщена информация за структурата на портфейла за предходни години

Информация за 2020г.

Информация за 2019г.

Информация за 2018г.

Информация за 2017г.

Към 31.12.2016г

Контакти

Адрес: гр. София, ул. “Аксаков” № 28, втори надпартерен етаж, ап. №5

София 1000, България

 

Телефон: (+359 2) 494 90 84,

Факс: (+359 2) 988 82 13


E-mail: trend@trend-am.com