Тренд Балансиран Фонд

Емисионна стойност: 942.9646 arow -0.01 %  
Цена на обратно изкупуване: 935.9100 arow -0.01 % balanced

Цените са валидни за поръчки, подадени на 18.09.2019 г.
 

 

Доходност от началото на годината arow -5.97 % 
Доходност от началото на публичното предлагане (не анюализирана) -5.94 %
Доходност от началото на публичното предлагане (анюализирана) -0.54 %
Доходност за последните 12 месеца -3.61 %
Доходност за последните 24 месеца (анюализирано) -3.40 %
Доходност за последните 36 месеца (анюализирано) -2.79 %
Доходност за последните 48 месеца (анюализирано) -2.83 %
Доходност за последните 60 месеца (анюализирано) -4.57 %
Риск (стандартно отклонение, анюализирано) 2.08 %
   
   
Нетна стойност на активите 191 678.23 лв.
Общ брой ДЯЛОВЕ в обръщение 203.7801
Нетна стойност на активите на един дял 940.6131
   

 

Обобщена информация за структурата на портфейла
NSA

 

 

Тренд Балансиран Фонд

Информация относно управлението на риска на ДФ Тренд Балансиран Фонд, подлежаща на разкриване съгласно изискванията на чл 43 от Наредба 44 от 2010/2011г.

Ключова информация за инвеститорите във фонд Тренд Балансиран Фонд

Поръчка за покупка на дялове от Балансиран фонд

Поръчка за продажба на дялове от Балансиран фонд

Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Договорен фонд Тренд Балансиран Фонд

Правила на Договорен фонд Тренд Балансиран Фонд

Проспект на Договорен фонд Тренд Балансиран Фонд

Правила за оценка и управление на риска на Договорен фонд Тренд Балансиран Фонд

Тарифа на УД на УД „Тренд Асет Мениджмънт” АД

Годишен финансов отчет, Годишен доклад за дейността, Доклад на независим одитор за Договорен фонд Тренд Балансиран Фонд

Справки по образец на КФН към ГФО за Договорен фонд Тренд Балансиран Фонд

Шестмесечен отчет за Договорен фонд Тренд Балансиран Фонд

Справки по образец на КФН към "Шестмесечен отчет" за Договорен фонд Тренд Балансиран Фонд

Обобщена информация за структурата на портфейла

Към 31.08.2019г

Към 31.07.2019г

Към 30.06.2019г

Към 31.05.2019г

Към 30.04.2019г

Към 31.03.2019г

Към 28.02.2019г

Към 31.01.2019г

Към 31.12.2018г

Към 30.11.2018г

Към 31.10.2018г

Към 30.09.2018г

Към 31.08.2018г

Към 31.07.2018г

Към 30.06.2018г

Към 31.05.2018г

Към 30.04.2018г

Към 31.03.2018г

Към 28.02.2018г

Към 31.01.2018г

Към 31.12.2017г

Към 30.11.2017г

Към 31.10.2017г

Към 30.09.2017г

Към 31.08.2017г

Към 31.07.2017г

Към 30.06.2017г

Към 31.05.2017г

Към 30.04.2017г

Към 31.03.2017г

Към 28.02.2017г

Към 31.01.2017г

Към 31.12.2016г

Отчет за доходите

Отчетен период Юни 2015г

Отчетен период Май 2015г

Отчетен период Април 2015г

Отчетен период Март 2015г

Отчетен период Февруари 2015г

Отчетен период Януари 2015г

Счетоводен баланс

Отчетен период Юни 2015г

Отчетен период Май 2015г

Отчетен период Април 2015г

Отчетен период Март 2015г

Отчетен период Февруари 2015г

Отчетен период Януари 2015г

Контакти

Адрес: гр. София, ул. “Аксаков” № 28, втори надпартерен етаж, ап. №5

София 1000, България

 

Телефон: (+359 2) 494 90 84,

Факс: (+359 2) 988 82 13


E-mail: trend@trend-am.com