Съобщение

Във връзка с приета Наредба за изменение и допълнение на Наредба №38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници, уведомяваме своите клиенти и всички заинтересовани лица, че:

  1. С решение на СД на УД „ Тренд Асет Мениджмънт“ АД от 11.04.2016 г., са приети промени в Общите условия за управление на дейността на инвестиционни дружества и за управление портфейлите на инвеститори., като за целта на 12.04.2016г. са уведомени Комисията по финансов надзор и Комисията за защита на потребителите.

 

Екипът на УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД

 

НАТИСНЕТЕ ТУК За да отворите файла с "ОБЩИ УСЛОВИЯ НА УД Тренд Асет Мениджмънт АД"

 

Важно!!!

Във връзка с вписване на 28.07.2015 г. на промени по партидата на управляващото дружество (УД) в Търговския регистър,  уведомяваме своите клиенти и всички заинтересовани лица за следното:

  1. Досегашното наименование на УД „КТБ Асет Мениджмънт“ АД се променя на УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД.
  2. Променят се седалището и адресът на упралвение, а именно: гр. София, 1000, район Средец, ул. „Аксаков” № 28, втори надпартерен етаж, ап. № 5, като само на този адрес ще бъде осъществявана дейността на дружеството, съобразно предмета му на дейност.
  3. Променят се телефонният номер,  електронната поща и интернет страницата    на УД „Тренд Асет Мениджмънт” АД, а именно:телефон: (+359 2) 494 90 84;  e-mail: trend@trend-am.com ;  Интернет страница: www.trend-am.com.
  4. Променят се наименованията на договорните фондове (ДФ), организирани и управлявани от УД „Тренд Асет Мениджмънт” АД, а именно: наименованието на ДФ „Тренд Фонд Консервативен“ се променя в ДФ „Тренд Фонд Консервативен“; наименованието на ДФ „Тренд Балансиран Фонд“ се променя в ДФ „Тренд Балансиран Фонд“; наименованието на ДФ „Тренд Фонд Акции“ се променя в ДФ „Тренд Фонд Акции“.

 

Екипът на УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД

 

НАТИСНЕТЕ ТУК За да отворите сайта на "КТБ Асет Мениджмънт" АД

Емисионна стойност и обратно изкупуване

Емисионна стойност Обратно изкупуване
Тренд Фонд Акции 887.5150 arow 0.10 % 880.8752 arow 0.10 %
Тренд Балансиран Фонд 942.5943 arow 0.07 % 935.5425 arow 0.07 %
Тренд Фонд Консервативен 722.5196 arow -0.17 % 717.1142 arow -0.17 %

Контакти

Адрес: гр. София, ул. “Аксаков” № 28, втори надпартерен етаж, ап. №5

София 1000, България

 

Телефон: (+359 2) 494 90 84,

Факс: (+359 2) 988 82 13


E-mail: trend@trend-am.comТренд Фонд Акции

Тренд Балансиран Фонд

Тренд Фонд Консервативен

Договорен фонд „Тренд Фонд Акции“ е колективна инвестиционна схема от отворен тип за инвестиране преимуществено в акции, търгувани на български и чуждестранни регулирани пазари. Фондът инвестира и в инструменти на паричния пазар, и в дългови ценни книжа, предимно  за поддържане на високо ниво на ликвидност, както и в моменти на пазарни сътресения.

виж повече ...

Договорен фонд „Тренд Балансиран Фонд“ е колективна инвестиционна схема от отворен тип,  която инвестира основно в ценни книжа (дялови ценни книжа, вкл. акции и търгуеми права; дългови ценни книжа, вкл. ипотечни, други корпоративни и общински облигации; държавни ценни книжа, както и инструменти на паричния пазар), търгувани в България и в други държави членки или в трети държави.

виж повече ...

Договорен фонд „Тренд Фонд Консервативен“ е колективна схема от отворен тип за инвестиране преимуществено в прехвърляеми дългови ценни книжа, емитирани от република България и други държави членки и във влогове в кредитни институции, отговарящи на изискванията на закона и правилата на фонда.

виж повече ...