Важно!!!

 

Уведомяваме своите клиенти и всички заинтересовани лица за следното:

 

    Във връзка с промяна в инвестиционната политика и Правилата на ДФ „Тренд Фонд Консервативен“, Ви приканваме да се запознаете със следното съобщение и документи:

 

Уведомително съобщение:тук.

 

Правила на Договорен фонд "Тренд Фонд Консервативен": тук.

 

Правила за оценка и управление на риска на Договорен фонд "Тренд Фонд Консервативен": тук.

 

Правила за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на Договорен фонд "Тренд Фонд Консервативен": тук.

 

Ключова информация за инвеститорите на Договорен фонд "Тренд Фонд Консервативен": тук.

 

Проспект Договорен фонд "Тренд Фонд Консервативен": тук.

 

Екипът на УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД

 

Съобщение

 

Във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и за свободното движение на такива данни, Ви уведомяваме за:

 

Екипът на УД „Тренд Асет Мениджмънт“ АД

 

НАТИСНЕТЕ ТУК За да отворите файла с "Политика на защита на личните данни в УД „Тренд Асет Мениджмънт"

 

 

Информация по чл. 9, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ

 

НАТИСНЕТЕ ТУК За да отворите файла с "Информация по чл. 9, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ"

 

Информация във връзка с чл. 9, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ

 

НАТИСНЕТЕ ТУК За да отворите файла с "Информация във връзка с чл. 9, ал. 1 от ЗДКИСДПКИ"

 

Емисионна стойност и обратно изкупуване

Емисионна стойност Обратно изкупуване
Тренд Фонд Акции 808.6573 arow 0.28 % 802.6075 arow 0.28 %
Тренд Балансиран Фонд 882.7121 arow -0.17 % 876.1082 arow -0.17 %
Тренд Фонд Консервативен 654.7155 arow -0.41 % 649.8174 arow -0.41 %

Контакти

Адрес: гр. София, ул. “Аксаков” № 28, втори надпартерен етаж, ап. №5

София 1000, България

 

Телефон: (+359 2) 494 90 84,

Факс: (+359 2) 988 82 13


E-mail: trend@trend-am.comТренд Фонд Акции

Тренд Балансиран Фонд

Тренд Фонд Консервативен

Договорен фонд „Тренд Фонд Акции“ е колективна инвестиционна схема от отворен тип за инвестиране преимуществено в акции, търгувани на български и чуждестранни регулирани пазари. Фондът инвестира и в инструменти на паричния пазар, и в дългови ценни книжа, предимно  за поддържане на високо ниво на ликвидност, както и в моменти на пазарни сътресения.

виж повече ...

Договорен фонд „Тренд Балансиран Фонд“ е колективна инвестиционна схема от отворен тип,  която инвестира основно в ценни книжа (дялови ценни книжа, вкл. акции и търгуеми права; дългови ценни книжа, вкл. ипотечни, други корпоративни и общински облигации; държавни ценни книжа, както и инструменти на паричния пазар), търгувани в България и в други държави членки или в трети държави.

виж повече ...

Договорен фонд „Тренд Фонд Консервативен“ е колективна схема от отворен тип за инвестиране преимуществено в прехвърляеми дългови ценни книжа, емитирани от република България и други държави членки и във влогове в кредитни институции, отговарящи на изискванията на закона и правилата на фонда.

виж повече ...